Regulamin sklepu internetowego

 

W związku z:

(1) wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która nałożyła na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami nowe obowiązki, w szczególności obowiązki informacyjne, a także wprowadziła nowe zasady i tryb zawierania z konsumentami umów na odległość oraz zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a nadto – uchyliła dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jak również dokonała istotnych zmian w prawnym reżimie odpowiedzialności przedsiębiorcy (zarówno sprzedawcy, jak i producenta) z tytułu rękojmi i gwarancji,

(3) wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

został wprowadzony w przedsiębiorstwie WEST TRADING Grynkiewicz i Plinta Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie nowy Regulamin sklepu internetowego WEST TRADING, o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • „Administrator” – administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • „dokument gwarancyjny” – dokument stwierdzający prawa i obowiązki Klienta i Gwaranta;
 • „gwarancja handlowa” – gwarancję jakości udzielaną przez Gwaranta;
 • „Gwarant”WEST TRADING Grynkiewicz i Plinta Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
 • „Klient” – zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcę, którzy korzystają ze sklepu;
 • „konsument” – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „produkt” – wszelkie oferowane do nabycia na stronie internetowej sklepu towary dostępne sklepie;
 • „przedsiębiorca” – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną przyznaną jej na podstawie właściwych przepisów prawa, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • „sklep” – sklep internetowy WEST TRADING prowadzony przez WEST TRADING Grynkiewicz i Plinta Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
 • „umowa zawarta na odległość” – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • „wada fizyczna” – brak lub zmniejszenie cech użytkowych, jakie produkt powinien posiadać zgodnie z normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Klienta;
 • WEST TRADING – WEST TRADING Grynkiewicz i Plinta Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: Pomorska 61-65, 70-812 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe za numerem KRS 0000981563, legitymującą się numerami: NIP 9552074426, REGON 812628098.


§ 2.
1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość (Internet).

 1. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki sklepu i Klientów.


§
3. 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych, jak i prawnych.

 1. Wszystkie produkty zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z właściwymi przepisami prawa.


§ 4.
1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.westtrading.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego swobodne pozyskiwanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.

 1. Powoływanie się na Regulamin w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności w związku z naruszeniem lub w celu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub interesów WEST TRADING jest zakazane.
 2. WEST TRADING stosuje system (mechanizm) plików “cookies”, które podczas korzystania ze sklepu zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten ani nie niszczy urządzenia końcowego Klienta, ani nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta, jak i w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. WEST TRADING wskazuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji sklepu.
 3. WEST TRADING oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenia nielegalnego pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. WEST TRADING rekomenduje Klientom stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują zagrożenia takiego rodzaju, a zwłaszcza stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci internetowej.
 4. Warunkiem technicznym korzystania ze sklepu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci internetowej, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z włączoną obsługą języka polskiego, akceptującą pliki typu „cookies”. WEST TRADING dokłada wszelkich starań, ażeby korzystanie ze sklepu było możliwe dla użytkowników sieci internetowej z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 5. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego bez dokonywania rejestracji lub logowania.
 6. Sklep może być użyty tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie sklepu do nabywania produktów przez osoby poniżej 18. roku życia. 
 8. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz złożenia oświadczenia, że Klient jest osobą pełnoletnią, która najpóźniej w dniu korzystania ze sklepu ukończyła 18. rok życia.

Rozdział 2.
Złożenie zamówienia i jego realizacja

 

§ 5. 1. Sklep realizuje zamówienia przyjęte wyłącznie w oparciu o zgłoszenia dokonane z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie danych osobowych Klienta do potrzeb spełnienia na jego rzecz przez Administratora świadczeń z umowy sprzedaży.


§ 6.
1. Ceny produktów są cenami brutto. Cena nie obejmuje kosztów wysyłki, o których mowa w § 9 ust. 2.

 1. Na każdy zamówiony produkt wystawia się paragon lub fakturę VAT. Fakturę VAT wystawia się na żądanie Klienta zgłoszone w formularzu zamówienia. Poprzez przedstawienie żądania wystawienia przez WEST TRADING faktury VAT Klient jednocześnie wyraża, na podstawie przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodę na przesłanie mu faktury VAT, dotyczącej danego zamówienia, duplikatów takiej faktury oraz korekt do niej, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Klient tym samym zobowiązuje się do przyjęcia tak wystawionej elektronicznej faktury VAT. Gdyby zaistniały jakiekolwiek przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiające przesłanie Klientowi faktury drogą elektroniczną, to Klient jest zobowiązany do odbioru faktury VAT w formie papierowej, pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia.
 2. Płatność za zamówiony produkt następuje według wyboru Klienta:
 • za pobraniem – płatność kurierowi w gotówce;
 • przelewem na rachunek bankowy sklepu wskazany automatycznie przez sklep w czasie finalizacji zamówienia;
 • gotówką, w przypadku, gdy należność nie przekracza maksymalnych kwot w skazanych przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców[1] lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w lokalu sklepu przy ul. Pomorskiej 61-65, 70-812 Szczecin, po wcześniejszym ustaleniu tego sposobu zapłaty z pracownikiem sklepu.
 1. O łącznej cenie produktu wraz z podatkami oraz kosztami dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych kosztów – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej sklepu w trakcie dokonywania zakupu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 2. WEST TRADING oświadcza, że rachunki bankowe sklepu wskazywane Klientom, zgodnie z ust. 3 pkt 2, zostały zgłoszone do wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista).
 3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, niezależnie od wybranej metody płatności
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.
 5. Dostępne formy płatności kartami (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro);
 


 

 

§  7. 1. Realizacja zamówienia nastąpi dopiero po zarachowaniu na rachunku bankowym sklepu ceny odpowiadającej całej wartości pełnego zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

 1. W odrębnym porozumieniu, zawartym po złożeniu zamówienia przez Klienta, sklep może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia i jego realizację przed zarachowaniem na rachunku bankowym sklepu ceny odpowiadającej całej wartości pełnego zamówienia wraz z kosztami przesyłki.


§
8. 1. Zamówienie złożone w dzień powszedni jest realizowane (kompletowane i wysyłane) w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin od końca dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu. Zamówienia złożone w inne dni (soboty, niedziele i święta) realizowane (kompletowane i wysyłane) będą w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin od pierwszego kolejnego dnia powszedniego.

 1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy. WEST TRADING nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy realizowanej w którykolwiek ze sposobów dostawy wskazanych w § 10.
 2. O każdej zmianie lub wydłużeniu czasu realizacji zamówienia ponad 24 (dwadzieścia cztery) godziny od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient będzie informowany, z podaniem przyczyny i przewidywanego czasu powstałego opóźnienia, w formie elektronicznej.
 3. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, Klient może oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, albo odstąpić od umowy.


§
9. 1. Do produktu przygotowanego do dostarczenia Klientowi, zgodnie z paragrafem następującym, dołącza się paragon lub fakturę VAT oraz kartę gwarancyjną producenta lub sklepu.

 1. Klient, będący konsumentem, otrzymuje pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem. Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z produktem zawarte są w załącznikach numer 1 i 2.

 
§ 10. 1. Produkty dostarczane są z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:

 • paczkomaty InPost lub DPD Polska,
 • kurierzy InPost lub DPD Polska.
 • Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy wraz ze złożeniem zamówienia.
 • Klient zostanie poinformowany o kosztach dostarczenia produktów wraz ze złożeniem zamówienia. Koszty dostarczenia produktów za pomocą wskazanych w ust. 1 sposobów dostawy wynikają z cenników usług oferowanych przez InPost lub DPD Polska. WEST TRADING nie ma wpływu na wysokość kosztów usług oferowanych przez InPost lub DPD Polska.

 
§ 11. 1. Produkty znajdują się w magazynie sklepu. Jeżeli produktu dostępnego w sklepie nie ma w magazynie, informuje o tym ikona określająca status produktu („produkt niedostępny”, „produkt sprowadzany na specjalne zamówienie” lub inne).

 1. O braku w magazynie sklepu części z produktów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany.
 2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, Klient może albo oznaczyć inny, dogodny dlań termin realizacji zamówienia, decydując się jednocześnie na dostawę częściową, albo odstąpić od umowy, albo ograniczyć zamówienie do produktów znajdujących się w magazynie sklepu.
 3. Do odstąpienia od umowy na podstawie ustępu poprzedniego zastosowanie odpowiednie znajdują postanowienia § 15 – 18.

[1] Do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: (a) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz (2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych zero groszy lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Od dnia 01 stycznia 2024 r. kwota ta wynosić będzie 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych zero groszy) dla wpłat od przedsiębiorców, a 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) dla konsumentów.

Rozdział 3.
Sprzedaż promocyjna

§ 12. 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba dostępnych produktów jest ograniczona. O podziale produktów dostępnych w sprzedaży promocyjnej decyduje kolejność otrzymanych przez sklep zamówień.

 1. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania zapasu produktu objętego promocją.
 2. Sprzedaż promocyjna produktu oznaczona jest ikoną określająca promocyjny status produktu („promocja”, „sprzedaż promocyjna” lub inne). Sklep podaje, obok ceny promocyjnej, ceny danego produktu z okresu ostatniego miesiąca przed promocją.
 3. Na produkty w sprzedaży promocyjnej nie udziela się rabatów.

Rozdział 4.
Kontakt z pracownikami sklepu

§ 13. 1. Pracownicy sklepu kontaktują się z Klientem za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.

 1. Zamówienia Klientów, którzy przez okres 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej lub podjęcia próby kontaktu telefonicznego powziętej przez pracownika sklepu, nie skontaktowali się ze sklepem, uważa się za niezłożone i wykreśla z bazy zamówień.


§
14. 1. Klient może kontaktować się ze sklepem za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość lub telefonicznie.

 1. Klienci przyjmowani są przez dyżurnego pracownika sklepu w siedzibie WEST TRADING.
 2. Pracownik sklepu odpowiedzialny za realizację danego zamówienia zobowiązany jest do udzielenia pomocy i informacji Klientowi bez zbędnej zwłoki, chyba że ich udzielenie wymaga dodatkowego czasu lub podjęcia dodatkowych czynności sprawdzających. W takim przypadku pracownik udzieli pomocy i informacji Klientowi w odpowiednim terminie, uzgodnionym z Klientem.

Rozdział 5.
Odstąpienie od umowy
zawartej na odległość

§ 15. 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternaście) dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy na adres sklepu.

 1. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik, zaś w przypadku gdy umowa dotyczy wielu produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, ostatniej jego partii lub ostatniej części.
 2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 
§ 16. 1. Konsument odstępuje od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Konsument może wykorzystać w celu odstąpienia od umowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty w załączniku numer 2. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 3. Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie, w której złożono oświadczenie. Przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie ustnej (bezpośrednie w lokalu sklepu lub telefonicznie) potwierdza się w formie pisemnej. Pismo w tej sprawie sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi.

 
§ 17. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

§ 18. 1. Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep, sklep nie dokonuje zwrotu kosztów przenoszących koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

 1. Zwrotu płatności dokonuje się w formie dokonania zapłaty przez konsumenta, chyba że konsument zgodził się na inną formę zwrotu, jeżeli nie powoduje ona dla niego żadnych dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument musi dostarczyć rzecz do lokalu sklepu albo dostarczyć dowód jego przesłania. Zwrot płatności może być do tego czasu wstrzymany.


§ 19. 1. Konsument w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca sklepowi produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres sklepu przed upływem terminu.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności, chyba że sklep nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Konsument może podjąć niezbędne czynności w celu zbadania rzeczy i sprawdzenia, jak funkcjonuje w praktyce i czy nie ma wad. Konsument powinien obchodzić się z produktem, zachowując należytą staranność. Produkt, podlegający zwróceniu z zastosowaniem instytucji odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie może być zniszczony lub uszkodzony.

Rozdział 6.
Gwarancja handlowa, reklamacje produktów i postępowanie reklamacyjne dla reklamacji produktów

§ 20. 1. Gwarant udziela gwarancji handlowej na sprzedawane produkty, na które wystawia kartę gwarancyjną. Gwarant nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z gwarancji jakości udzielanych przez producenta.

 1. Brak wystawienia karty gwarancyjnej przez sklep oznacza nieudzielenie gwarancji. W przypadku utraty karty gwarancyjnej przez Klienta, na złożony przez niego wniosek, otrzymuje on jej duplikat.
 2. Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej.
 3. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wady, które ujawniły się w okresie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym i liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi.
 4. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji handlowej nie niweczy uprawnień z tytułu rękojmi.


§
21. 1. Gwarancja obowiązuje, gdy produkt jest:

 • używany zgodnie z przeznaczeniem,
 • eksploatowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonymi nabywcy wraz z produktem lub powszechnie znanymi zasadami technicznymi.
 1. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przeglądów okresowych, zgodnie z zaleceniami gwaranta.
 2. Stosowanie oryginalnych części zamiennych oraz terminowe wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów okresowych winno być dokumentowane przez cały okres udzielonej gwarancji.


§ 22. 1. Gwarancja nie obejmuje materiałów szybko się zużywających lub eksploatacyjnych podlegających rutynowej wymianie zalecanej przez Gwaranta.

 1. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu ani uszkodzeń produktu powstałych z winy firmy kurierskiej.
 2. Gwarancja nie obejmuje napraw wad lub innych uszkodzeń wynikających w szczególności z:
 • wypadków lub zdarzeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem produktu,
 • używania produktu lub części zamiennej zamontowanej w produkcie niezgodnie z przeznaczeniem,
 • awarii związanych z niewłaściwym składowaniem produktów,
 • zaniedbań stanu technicznego produktów,
 • samowolnych przeróbek produktów.

 
§ 23. Gwarancja wygasa z chwilą zastosowania do naprawy produktów innych niż oryginalne części zamienne lub z chwilą uchybienia obowiązkowi terminowego wykonywania zalecanych przez producenta przeglądów okresowych.


§ 24.
1. Obowiązkiem Gwaranta jest naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej.

 1. Gdy naprawa produktu wadliwego lub wymiana wadliwej części zamiennej nie są możliwe lub nie doprowadzą do usunięcia wady, Gwarant obowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. Gwarant w terminie 14 (czternaście) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informuje Klienta o uznaniu zgłoszenia. Jeżeli Klient w tym terminie nie otrzyma informacji o uznaniu zgłoszenia, przyjmuje się, że Gwarant zgłoszenie uznał. Jednocześnie Gwarant wykonuje obowiązki, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach. Jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach, wymagać będzie dodatkowych, specjalistycznych ekspertyz technicznych, powyższy termin może zostać przedłużony o 14 (czternaście) dni, o czym sklep niezwłocznie informuje Klienta.

 
§ 25. 1. Zgłoszenia wady objętej gwarancją Klient dokonuje bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, liczonych od dnia następującego po dniu jej wykrycia, za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, telefonicznie lub w formie pisemnej.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • dane indywidualizujące Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy lub adres e-mail);
 • datę zakupu produktu,
 • kopię dokumentu zakupu,
 • wskazanie daty wykrycia wady,
 • opis wady produktu,
 1. Zgłoszenie pozbawione któregoś z wymienionych w ustępie poprzednim elementów nie będzie przyjęte przez Gwaranta i nie zostanie potwierdzone zgodnie z ustępem następującym.
 2. Zgłoszenie wady następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia Klienta nadesłanego za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość lub w przypadku zgłoszenia telefonicznego – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika sklepu.
 3. Klient dostarcza produkt do sklepu w celu usunięcia wady w terminie oznaczonym w przyjęciu zgłoszenia na swój koszt. Wraz z produktem dostarcza się kartę gwarancyjną.
 4. W każdym przypadku, gdy Gwarant dokona naprawy produktu wadliwego lub dokona wymiany wadliwej części zamiennej lub dostarczy produkt lub części zamienne wolne od wad, poniesiony przez Klienta koszt, o którym mowa w ust. 5, a także koszt powtórnej dostawy produktu do Klienta, pokrywa sklep.
 5. Do powtórnej dostawy produktu stosuje się postanowienia § 10.


§ 26.
1. Na wymienione przy naprawie gwarancyjnej części zamienne udzielana jest dalsza gwarancja.

 1. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, trwa 6 (sześć) miesięcy od dnia wymiany części zamiennej lub do końca okresu gwarancji, o którym mowa  § 20 ust. 4, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

 

§ 27. 1. Jakiekolwiek odstępstwa od obowiązków gwarancyjnych lub sposoby usunięcia przypadków innych niż przewidziane w Regulaminie winny być każdorazowo zgłaszane przez Klienta Gwarantowi.

 1. Przypadki, o których mowa w ust. 1, są indywidualnie konsultowane z Gwarantem oraz akceptowane przez niego na piśmie.

Rozdział 7.
Reklamacje usługi

§ 28. 1. „Reklamacje usług” to reklamacje składane przez Klientów i dotyczące wszystkich usług świadczonych przez sklep innych niż sprzedaż produktów i zgłoszenia wady fizycznych produktów, powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie lub części zamiennej, o których mowa w rozdziale 6 (Gwarancja handlowa, reklamacje i postępowanie reklamacyjne) niniejszego Regulaminu.

 1. Klient może wnieść reklamację usług w formie pisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres sklepu przy ul. Pomorskiej 61-65, 70-812 Szczecin, oraz w formie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia.szczecin@westtrading.pl
 2. Klient winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji usługi, opis zastrzeżeń, swój adres e-mail, identyfikator sprzedaży (numer paragonu fiskalnego lub faktury VAT), uiszczoną kwotę, nazwisko i imię właściciela konta bankowego oraz datę transakcji i zapłaty. Sklep może zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie dalszych informacji i dokumentów, jeśli wymaga tego rozpatrzenie reklamacji usługi.
 3. Sklep potwierdza wpływ reklamacji usługi za pomocą wiadomości e-mail.
 4. Sklep zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji usług oraz udzielania Klientom odpowiedzi na reklamację usługi najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację usługi jest wydawana zgodnie z życzeniem Klienta na jego adres poczty elektronicznej. W innych przypadkach sklep udziela odpowiedzi w postaci papierowej.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji usługi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, sklep:
 • wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy,
 • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji usługi i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji usługi.

Rozdział 8.
Ochrona danych osobowych

§ 29. Sklep, będąc jednocześnie Administratorem danych osobowych osób z niego korzystających, kieruje się Polityką ochrony danych osobowych przyjętą i udostępnioną na jego stronie internetowej.

§ 30. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail zamowienia.szczecin@westtrading.pl

 1. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu przetwarzane są w celu spełnienia przez Administratora świadczeń wynikających z zawartych pomiędzy tymi osobami a Administratorem umów sprzedaży, zaś podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. Dostęp do danych osobowych osób korzystających ze sklepu posiadają:
 • należycie upoważnieni pracownicy Administratora;
 • należycie upoważnione podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej i archiwizacji dokumentów personalnych.

     4. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu przechowywane są przez okres trwania świadczenia wymagany przepisami prawa, co najmniej jednak przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących tym osobom wobec Administratora, jak i Administratorowi wobec tych osób.

     5. Osobie korzystającej ze sklepu przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych.

     6. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 31. 1. Prawidłowe funkcjonowanie sklepu może wymagać okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego. WEST TRADING będzie każdorazowo informować Klientów na stronie internetowej www.westtrading.pl o planowanym terminie i przewidywanej długości każdej przerwy technicznej z wyprzedzeniem. Dla zminimalizowania uciążliwości występowania przerw technicznych przerwy te planowane będą w szczególności w porze nocnej

 1. Mimo dołożenia należytej staranności WEST TRADING nie może wykluczyć możliwości zaistnienia awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu sklepu internetowego.
 2. Informacje o występujących awariach lub błędach technicznych WEST TRADING będzie na bieżąco przekazywać w komunikatach umieszczonych na stronie internetowej sklepu.

 
§ 32. 1. Regulamin nie wyłącza, nie rozszerza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

 1. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Klientem a WEST TRADING obie strony zobowiązane są dążyć do rozwiązania takiego sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji i sądownictwa polubownego.


§ 33. 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawy z dnia 23 sierpnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 34. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki.

§ 35. 1. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.westtrading.pl.

 1. WEST TRADING zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, które obowiązywały w dniu złożenia danego zamówienia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 3 (trzy) dni od dnia jej opublikowania na stronie www.westtrading.pl.

 
§ 36. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 16.06.2023 r.

 1. Regulamin znajduje zastosowanie do transakcji zaistniałych po jego wejściu w życie.

Załączniki do regulaminu

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy